• 1 Allmänt
  1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet (”Avtalet”) mellan kunden (”Kund”) och Technonik, 831102, och gäller beställd tjänst (”Tjänsten”).
  1.2 Kund kan vara en myndig fysisk person eller en juridisk person. Avtalet kan ej utsträckas av Kund till ytterligare part.
  1.3 Tjänsten innebär att Kund hyr in sig på en del av Technoniks delade servermiljö.§ 2 Omfattning
  2.1 För att klargöra vilka tjänster som ingår i Avtalet hänvisas Kund till orderbekräftelse eller offert som skickats i samband med beställningen.§ 3 Tjänst
  3.1 Technonik äger rätt att neka Kund att beställa tjänst om en bedömning görs att Kund ej är kreditvärdig eller kan komma att missbruka sin tjänst.§ 4 Avtalstid
  4.1 Initialt är bindingstiden tolv (12) månader för Tjänsten.§ 5 Betalningsvillkor
  5.1 Betalning av tjänst skall ske i förskott och betalningsvilkoret är trettio (30) dagar netto.
  5.2 Technonik äger rätt att överlåta fodran på Kund till annat bolag. Detta även om Kund ej är sen med sin betalning. Dock så kommer ingen extra avgift att tas ut vid ett sådant överlåtande och det fakturerade beloppet ej kommer att förändras utöver eventuella inkassoavgifter.
  5.3 Vid försenad betalning så påförs lagstadgade avgifter.

  § 6 Uppsägningstid
  6.1 Uppsägning av Tjänst måste inkomma senast sista dagen i den gällande perioden.
  6.2 Uppsägning görs via Technoniks kundtjänst. Technonik äger rätt att kräva verifiering för att fastställa Kunds identitet.
  6.3 Technonik kan säga upp Kunds Tjänst med omgående verkan om Kund brutit mot en eller fler av punkterna i detta avtal eller tilläggsavtal.
  6.4 Technonik äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsten och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsten strider mot användaravtalet eller om Kunden anseas utgöra ett hot, diskriminering eller skada mot Technonik dess anställda.

  § 7 Avgifter och Tjänster
  7.1 Technonik debiterar normalt 29 SEK (exkl. moms) i faktureringskostnad vid varje fakturatillfälle, utom då fakturan är elektronisk. Detta om inget annat avtalats med Kund.
  7.2 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen, med 2,00% per månad från förfallodagen och fram tills dess att betalning fullgjorts.
  7.3 Invändningar mot faktura skall göras skriftligen inom 15 dagar från det att Kund mottagit fakturan. Har Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Technonik medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som kontohavaren är skyldig att betala.
  7.4 Avgiftsändring kan endast träda i kraft vid nästa avtalsperiod och skall meddelas Kund minst en (1) månad innan ny avtalsperiod inträder. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. Vid avgiftshöjning har kontohavaren rätt att säga upp avtalet fram till den dagen då ny avtalsperiod påbörjas.
  7.5 Om Kund utnyttjar mer än tillåten trafikmängd äger Technonik rätt att direkt debitera Kund enligt gällande prislista. Även retroaktiv debitering kan komma att göras. Technonik äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för den ökade mängden dataöverföring. Technonik har även rätt att sätta upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för större bandbredd om detta är motiverat.
  7.6 Samtalskostnader i samband med Kunds kontakt med Technoniks kundtjänst tillkommer och ligger utanför Technoniks kontroll.
  7.7 Kund ansvarar för användningen av sitt utrymme, kunden ser till att allt material som laddas upp till servern är relevant till hemsidan. Kunden får ej utnyttja sitt utrymme till en så kallad filtjänst eller lagringsutrymme.

  § 8 Ägarskap
  8.1 Kund får överlåta Tjänsten till en annan part efter Technoniks medgivande. Begäran om överlåtelse skall ske skriftligen på anvisad blankett av Technonik. Den tillträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

  § 9 Domännamn
  9.1 För SE-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida (http://www.se/). I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.
  9.2 Som standard skriver sig Technonik som teknisk kontakt (tech-c) vid registrering av .SE-domännamn. Önskar kunden inte detta måste Technonik meddelas skriftligen.
  9.3 Technonik tar ut en administrativ avgift vid förlängning av domänadressen. Denna avgift kan variera och framgår på Technoniks hemsida (http://www.Technonik.se/).
  9.4 Om Kund fått en faktura för förlängning av domänadress med förfallodag senast tre (3) arbetsdagar innan utgången av domänen och Kunden inte betalat fakturan senast på förfallodagen kan domänen komma att stängas av. Efter förfallodag ansvar Technonik ej för domänens fortsatta tillgänglighet.
  9.5 Technonik garanterar inte ett domännamns tillgänglighet innan dess att registreringsbekräftelse har tillsänts Kund. I det fall registrering skulle misslyckas erbjuds Kund välja annat ledigt domännamn till samma värde.
  9.6 Pengar återbetalas inte om domänen har redan har registrerats.

  § 10 Technoniks ansvar
  10.1 Technonik utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kunds lagringsutrymme och Technonik är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kunds agerande eller brister i Kunds applikationer. Technonik är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång i Kunds tjänst.
  10.2 Technonik hanterar all information om Kund som konfidentiell för att värna om Kunds integritet. Dock kan Technonik via domstolsföreläggande eller uppmaning från polis eller annan myndighet åläggas att lämna ut uppgifter om Kund.
  10.3 Technoniks skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det som Kund betalar till Technonik under tolv (12) månader enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kunds rörelse.

  § 11 Kunds ansvar
  11.1 Kund förbinder sig att följa svensk och sitt lands lag. Kund ansvarar fullt för allt handlande denne utför via sina Tjänster.
  11.2 Kund ansvarar för skador som uppkommer om Kund drabbas av hackning eller DOS-attacker (Denial Of Service). I det fall att Kund medvetet eller omedvetet utsätter Technoniks IP-nät, system, eller andra kunder för risker, hög belastning eller dylikt äger Technonik rätten att direkt stänga av Kunds Tjänst och i efterhand meddela Kund.
  11.3 Kund ansvarar för att hålla uppgifter om Kunds adress, telefon, fax och e-postadress samt kontaktperson aktuella i Technoniks kundregister. Ändringar meddelas Technonik.
  11.4 Kund som skickar ut spam eller gör större utskick än vad Technonik anser vara normalt kan komma att stängas av omgående. Technoniks riktlinjer för normal användning av e-post innebär max femtio (50) skickade e-postmeddelanden per en (1) timme eller max fem hundra (500) e-post per ett (1) dygn, samt max femtio (50) mottagna e-postmeddelanden per en (1) timme.
  11.5 Det ligger i Kunds ansvar att förfoga över den mjukvara som krävs för att kunna nyttja Tjänsten hos Technonik.
  11.6 Om Kund utnyttjar mer än avtalad resurs äger Technonik rätten att direkt debitera Kund enligt gällande prislista eller om inte detta finns, för faktiska kostnader som detta orsakar Technonik. Även retroaktiv debitering kan komma att ske. Technonik äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för det resurs och kapacitetsutnyttjandet. Om Kund utnyttjar mer än avtalad resurs äger Technonik rätten att direkt stänga av Kund.
  11.7 Om Kund utnyttjar mer processorkraft eller diskkapacitet (läsningar och  skrivningar till disk) än vad som kan anses vara rimligt äger Technonik rätten att direkt debitera Kund enligt gällande prislista eller om inte detta finns, för faktiska kostnader som detta orsakar Technonik. Även retroaktiv debitering kan komma att göras. Technonik äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering om Kund fortsätter att nyttja mer processorkraft eller diskkapacitet än vad som är rimligt. Om Kund utnyttjar mer processorkraft eller diskkapacitet än vad som kan anses vara rimligt äger Technonik rätt att direkt stänga av Kund.
  11.8 Kunds tjänst får endast nyttjas av ett (1) företag eller en privatperson. Kund har dock rätt att sälja tjänster eller produkter via sin Tjänst till andra företag eller privatpersoner.
  11.9 Kunden ansvarar för allt material på hemsidan och domännamnet, vid misstankar om olagligt material / bedriven verksamhet har Technonik rätt att stänga ner kund samt informera kunden i efterhand.
  11.10 Kund ansvarar för sitt eget material och filer på utrymmet, vid förlorat eller förstört material kan en återställning göras från Technonik. Vid en återställning utav backup tas en administrativ avgift ut på 950 kr per påbörjad timme.
  11.11 Kunden ansvarar för att uppgifter som anges vid registreringen stämmer, om kund använder så kallade fejkade (felaktiga) uppgifter vid registrering kan Technonik kräva legitimation samt kopia på kreditkortet som användes vid beställning. Om kund inte kan uppvisa detta äger Technonik rätt att stänga ner kunden och avsluta kontot.

  § 12 Driftstörningar
  12.1 Vid omfattande driftstörningar kan Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

  § 13 Policys
  13.1 Technonik har rätt att kontrollera information relaterat till Kunds Tjänst i samband med felsökningen eller abuse-ärenden.
  13.2 Technonik använder branschgemensamma så kallade RBL (Realtime Black Lists) för att skydda Kunder mot spam.

  § 14 Sekretess
  14.1 Technonik tillämpar gällande sekretesslagar för Kunduppgifter och annan information gällande Kund till tredje part. Technonik kan ej hållas ansvarig för Kunduppgifter om uttrycklig önskan gällande dessa ej har påkallats från Kund.

  § 15 Ändring av villkor
  15.1 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Ändring i dessa villkor meddelas Kund minst en (1) månad innan de träder i kraft. Technonik äger rätten att meddela nya villkor via Kunds angivna e-postkontakt, fax eller annat sätt som Technonik finner lämpligt.

  § 16 Force Majeure
  16.1 Technonik skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om Technoniks åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken Technonik ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet.

  § 17 Tvist
  17.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed  sammanhängande rättsförhållanden skall slutligen avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm varvid svensk rätt och svenska språket skall tillämpas. Skiljemännen skall tillämpa rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader och omröstning. För det fall det omtvistade beloppet understiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av Stockholm tingsrätt. För förfallna obetalda fordringar för tillhandahållen tjänst äger dock part anhängiggöra talan inför allmän domstol. Anspråk med anledning av visst avtal skall, för att kunna göras gällande, framställas skriftligen till den andra parten senast tre (3) månader efter det att rätt till anspråk uppstod.